Wójtowicz pyta o kopalnię Tauronu

22/01/2015

Coraz więcej mówi się o nowych kopalniach, które chcą wydobywać węgiel pod Mysłowicami. Znamy propozycje Spółki Brzezinka, niestety niewiele wiemy na temat eksploatacji planowanej przez Spółkę Tauron Wydobycie S.A. W grudniu interpelacje w tej sprawie złożył radny Dariusz Wójtowicz

Eksploatacja surowca zalegającego pod miastem wymaga innowacyjnych i szczególnych metod górniczych. Nowoczesne górnictwo musi być bezpieczne i odpowiedzialne. Spółka Brzezinka, która planuje budowę zakładu górniczego w naszym mieście proponuje system eksploatacji bezpieczną metodą chodnikową z filarami ochronnymi oraz z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej. Dzięki temu, odkształcenia na powierzchni będą praktycznie niezauważalne i nie przekroczą I kategorii.

Co więcej Brzezinka będzie zarejestrowana w Mysłowicach, a zatem lwia część podatków pozostanie w budżecie naszego miasta. Pracę w nowej kopalni ma znaleźć około 500 osób, dodatkowo, nie zapominajmy, żekażde stanowisko pracy w górnictwie generuje kolejne 3 do 4 nowych miejsc pracy.

Drugim podmiotem zainteresowanym wydobywaniem węgla pod Mysłowicami jest spółka Tauron Wydobycie S.A. . Jak udało nam się ustalić, Tauron planuje eksploatację metodą powszechną w polskim górnictwie na tzw. zawał. Taka metoda powoduje znaczne odkształcenia terenu i znaczne szkody górnicze. Tauron nie planuje u nas budowy kopalni, podatki będą zatem trafiać do sąsiedniego Jaworzna. Nic nie wiadomo również o ewentualnym zatrudnieniu osób z Mysłowic.

Niewiele mówi się w mieście na temat eksploatacji planowanej przez Tauron. Wiadomo, że ma ona przebiegać pod Kosztowami,Dziećkowicami oraz pod Brzezinką. Czy mieszkańcy tych dzielnic mogą czuć się zaniepokojeni o swoje domy?

Głos w sprawie mieszkańców zabrał radny Dariusz Wójtowicz, który wystosował interpelację do władz miasta Mysłowic. Wójtowicz zadaje 14 bardzo konkretnych pytań, które dadzą odpowiedź na pytanie: Czy wydobywanie węgla przez Tauron będzie bezpieczne?

Poniżej prezentujemy treść interpelacji:

Czy TAURON Wydobycie S.A. wystąpił do Urzędu Miasta Mysłowice z jakimkolwiek wnioskiem lub przekazał jakiekolwiek dokumenty w związku z planowanym wydobywaniem węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 1  zlokalizowanego m.in. na terenie miasta Mysłowice? Jeśli takie dokumenty złożono to w jakim celu i na jakim etapie rozpatrywania są te dokumenty/wnioski?
1. Jaki system eksploatacji planuje TAURON Wydobycie S.A.? Na zawał, czy metodą chodnikową? Czy TAURON Wydobycie S.A. planuje  eksploatację z zastosowaniem podsadzki?
2. Czy TAURON Wydobycie S.A. przedstawił już Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża węgla kamiennego „Brzezinka 1”?
3. Jaki jest przewidywany wpływ planowanego przez TAURON Wydobycie S.A. przedsięwzięcia na terenach Miasta Mysłowice? Jaka kategoria odkształceń? Jaki zasięg oddziaływań?
4. Czy TAURON Wydobycie S.A. przedstawił już Projekt Zagospodarowania Złoża węgla kamiennego „Brzezinka 1”?
5. Na jakim obszarze w obrębie granic administracyjnych Miasta Mysłowice TAURON Wydobycie S.A. planuje wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Brzezinka 1”
6. Czy TAURON Wydobycie S.A. planuje wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Brzezinka 1” pod terenami zurbanizowanymi?
7. Czy w związku z planowanym przez TAURON Wydobycie S.A. wydobywaniem węgla kamiennego ze złoża „Brzezinka 1” wpłynął do Miasta Mysłowice wniosek o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wniosek o zmianę Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
8. Czy w związku z planowanym przez TAURON Wydobycie S.A. wydobywaniem węgla kamiennego ze złoża „Brzezinka 1” były prowadzone konsultacje społeczne? Jeśli nie, to kiedy planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych?
9. Czy TAURON Wydobycie S.A. zorganizuje kampanię informacyjną w związku z planowanym przedsięwzięciem?
10. W jaki sposób TAURON Wydobycie S.A. chce zagwarantować bezpieczeństwo infrastruktury naziemnej?
11. Czy w związku z planowaną eksploatacją węgla kamiennego ze złoża „Brzezinka 1”  TAURON Wydobycie S.A. planuje utworzenie specjalnego funduszu na pokrycie ewentualnych szkód górniczych?
12. Jakie korzyści finansowe przyniesie Miastu Mysłowice planowana przez TAURON Wydobycie S.A. eksploatacja węgla kamiennego ze złoża „Brzezinka 1”?
13. Czy TAURON Wydobycie S.A. będzie odprowadzać podatki w Gminie Mysłowice, czy w gminie Jaworzno?
14. Czy TAURON Wydobycie S.A. w związku z planowaną na obszarze Miasta Mysłowice eksploatacją węgla kamiennego ze złoża „Brzezinka 1” zamierza w pierwszej kolejności zatrudnić mieszkańców Mysłowic?